บทความ > Javascript

[Javascript] Get file extension from file path Turn Back

เมื่อ 2020-03-05 15:28:19

function fileExt(file) {
    var extension = file.substr( (file.lastIndexOf('.') +1) );
    switch(extension) {
    case 'jpeg':
        case 'jpg':
        case 'png':
        case 'gif':
            return 1;
        break;
        case 'pdf':
            return 2;
        break;
        case 'xls':
        case 'xlsx':
        case 'doc':
        case 'docx':
        case 'zip':
        case 'rar':
            return 3;
        break;
        default:
            return 3;
    }
}
Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด