ARTICLES > Javascript

Ajax Selection เลือกจังหวัด,อำเภอ,ตำบล Turn Back

2016-09-17 11:54:12

ajax dropdown list เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล

Script นี้เป็น framework ที่ผมสร้างขึ้นมา ทำงานบน Form ที่ให้ User กรอกรายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล และรหัสไปรษณีย์
ซึ่งมีการทำงานแบบ Dropdown List เลือกข้อมูลแบบลำดับขั้น โดยเลือกจากจังหวัดก่อน จากนั้น javascript ที่ทำงานแบบ Ajax จะไป Run คำสั่งในไฟล์ PHP ที่มีการ Query ข้อมูลอำเภอของจังหวัดที่เลือก ออกมาจากฐานข้อมูล และส่งค่ากลับมาแสดงที่ Select box ของอำเภอ เมื่อเลือกอำเภอ ก็จะทำงานแบบเดียวกันเพื่อนำข้อมูลตำบลมาแสดง  สุดท้ายหลังจากเลือกตำบล  ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ ก็จะถูกนำมาใส่ในช่องสุดท้าย

ในไฟล์ zip ผมได้รวบรวม script ทั้งหมดเอาไว้ ประกอบด้วย

index.php  - หน้า form รับค่า
get_address.php  - สคริปท์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
DB_test_ฐานข้อมูลจังหวัด.sql  -  ฐานข้อมูลจังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์
inc/config.php  - สำหรับ config ค่า user, password เชื่อมต่อฐานข้อมูล
inc/database.class.php  - คลาสฟังก์ชั่น ในการทำงานกับฐานข้อมูล
css + js  เป็น Folder เก็บไฟล์ javascript และ css ที่ใช้ร่วมกัน

ajax dropdown list เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล

ดาวน์โหลด ajax dropdown list เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล

ajax dropdown list เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล

Turn Back